De Gelderse Poort

Duits - Nederlands landschap projectontwikkeling

De Gelderse Poort ligt aan de Duits-Nederlandse grens tussen Kleef, Nijmegen, Arnhem en Emmerik, waar de Rijn zich een weg heeft gezocht tussen de stuwwallen van Kleef en Eltenberg en zich vertakt in de delta. Het projectgebied beslaat een oppervlakte van ca. 21.000 hectare waarvan ca. 10.000 hectare in Duitsland ligt.

In Duitsland is het uitgangspunt de verweving van landbouw en natuur. Meer dan de helft van De Gelderse Poort is aangewezen als natuurbeschermingsgebied. In het gebied de Düffel wordt via beheersovereenkomsten op vrijwillige basis het extensieve gebruik van de landbouwgronden ten behoeve van het behoud van het cultuurlandschap met hagen, knotwilgen en slenken gestimuleerd.